Belépés

Regisztráció

A felhasználói feltételeket elfogadom.

Elfelejtett jelszó

Érdekmérlegelési teszt

Köszönjük az eddigi bizalmát!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a NeMaradjLe.hu weboldalt 2017.08.31-től a Szallas.hu Kft. üzemelteti, a piac meghatározó szereplőjével karöltve továbbra is kedvezményes utazási ajánlatokat hirdetve.

Amikor korábban a www.nemaradjle.hu internetes honlapját felkereste, eközben személyes adataidat is, kérésükre önként átadta a weboldal üzemeltetője számára. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a honlap regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési szabályait az alábbi Érdekmérlegelési teszt tartalmazza.

I. Előzmények

Az e-Business Group Kft. (Székhely: 9400 Sopron, Deák tér 66-68. ; Cégjegyzékszám: 08-09-020982; Adószám: 23063534-2-08) mint jogelőd adatkezelő (a továbbiakban: „Jogelőd”) a tulajdonában álló www.nemaradjle.hu és www.nemaradjle.com weboldalt (a továbbiakban: Honlap), az ahhoz kapcsolódó adatbázist és az ezt felülelő üzletágat értékesítette a Szallas.hu Kft. (Székhely: 3529 Miskolc, Lévay utca 2. 1. emelet; Cégjegyzékszám:05-09-022421;Adószám: 23473706-2-05) részére, aki ezen polgári jogi szerződéssel a Jogelőd adatkezelő jogutódjává vált.

A Szallas.hu Kft. mint jogutód adatkezelő (a továbbiakban: „Jogutód”) részéről jelen érdekmérlegelési teszt elvégzésére annak érdekében került sor, hogy tájékoztassa az Érintetteket

 • az Érintett személyes adatának kezeléséhez fűződő jogos érdekéről,
 • az adatkezelés jogalapjáról
 • az adatkezelés jogszerűségéről,
 • hozzájárulásuk visszavonásának lehetőségéről.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 6. § (5) bekezdés b) pontja szerint, ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Jogutód célja, hogy az Érintettek jogérvényesítési lehetőségének biztosítása mellett, amennyiben a hozzájárulás visszavonására az Érintett részéről nem kerül sor, a Honlapon korábban a Jogelőd részére megadott személyes adatok kezelését folytassa a célból, hogy a Honlapon elérhető szolgáltatást a továbbiakban is nyújtsa.

A további külön hozzájárulás nélküli adatkezelés feltétele, hogy a Jogutód jogos érdeke a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban álljon és ezt az Érintettk felé igazolja, amelyet jelen érdekmérlegelési teszt tartalmaz.

II. Az érdekmérlegelési teszt tartalma

Az érdekmérlegelési teszt során a Jogutód:

 • azonosítja a Jogutódnak az érdekmérlegelés teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét,
 • megállapítja az Érintettnek az érdekmérlegelési teszt alapját képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, az Érintett alapjogokat, mint a Jogutód jogos érdekeinek ellenpontját,
 • elvégzi az adatkezelő jogos érdekeinek és az Érintett jogos érdekeinek, alapjogainak vizsgálatát és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.

Jogutód egyértelmű jogos érdeke, a Honlap további üzemeltetése, e célból az ügyfélkapcsolatok fenntartása és elmélyítse. A Honlap további üzemeltetése nem jelenti egyben az arculat, és a Honlap domain nevének fenntartását, hanem a kedvezményes kuponos vásárlási lehetőség további biztosítását jelenti.

III. Adatkezelési célok

A Honlap üzemeltetése során Jogutód az alábbi célokból kezeli az Érintett személyes adatai:

 • regisztráció kezelése,
 • direkt marketing üzenetek küldése a Honlapon elérhető ajánlatokról,
 • Kupon megrendelési űrlapon megadott és kezelt adatok,
1. Regisztráció kezelése érdekében kezelt adatok:
 • Email cím.
 • Jelszó.

A Jogelőd részéről a regisztráció során bekért személyes adatok kezelésének célja, az Érintettek azonosítása, a többi Érintettől való megkülönböztetése, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása, rendszerüzenet – nem DM tartalmú - küldése.

Jogutód célja a Honlapon ugyanezen cél megvalósítása, egyéb célra a regisztráció során bekért adatokat nem kívánja felhasználni.

A Jogelőd általi adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor, a Honlapon történő önkéntes regisztrációval az Adatkezelési Nyilatkozatban foglalt rendelkezések, illetve a Vásárlási Feltételekben foglalt rendelkezések megismerését követően.

Az érdekek arányosítása:
Tekintve, hogy az adatkezelési cél ugyanaz marad Jogutód esetében is mint Jogelőd esetében, más szolgáltatások nyújtására az adatok nem kerülnek felhasználására és az Érintett bármikor kezdeményezheti regisztrációja törlését, az érintetti jogok nem kerülnek olyan mértékben korlátozásra, amely megakadályozná a jogos érdeken alapuló további adatkezelést.

2. Direkt marketing célból kezelt adatok:
 • Teljes név és
 • Email cím
  • A Jogelőd részéről az adatkezelés célja a Honlapon elérhető ajánlatokat tartalmazó elektronikus hírlevél küldése volt az Érintett részére.

   Jogutód részéről az adatkezelés célja továbbra is a Honlapon elérhető ajánlatokat tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése az Érintettek részére.

   A Jogelőd adatkezelő általi adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor, a feliratkozás során az Adatkezelési Nyilatkozatban foglalt rendelkezések, illetve a Vásárlási Feltételekben foglalt rendelkezések megismerését követően.

   Az érdekek arányosítása:
   Tekintve, hogy az adatkezelési cél ugyanaz marad Jogutód esetében is mint Jogelőd esetében, az Érintett bármikor kezdeményezheti regisztrációja törlését, az érintetti jogok nem kerülnek olyan mértékben korlátozásra, amely megakadályozná a jogos érdeken alapuló további adatkezelést.

   3. Kupon megrendelési űrlapon megadott kezelt adatok
   • Teljes név,
   • E-mail cím
   • Telefonszám
   • Szállítási cím:
   • Ország
   • Irányítószám
   • Város
   • Utca, házszám
   • Számlázási név

   A Jogelőd részéről a kupon megrendelési űrlapjának során bekért személyes adatok kezelésének célja, a Honlapon keresztül elérhető harmadik személyek által feltöltött és általuk meghatározott feltételekkel nyújtott szolgáltatásra vagy termék vásárlásra jogosító akciós kuponok vásárló mint Érintett részére történő megvásárlásának biztosítása.

   Jogutód célja a Honlapon ugyanezen vagy hasonló akciós kuponok elérhetővé tétele és megvásárlásának biztosítása a vásárló részére.

   A Jogelőd általi adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor, a Honlapon történő önkéntes regisztrációval az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések, illetve a Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezések megismerését követően.

   IV. Biztosítékok - Érinttet megillető jogok

   1. Tájékoztatáshoz való jog:

   Az adatkezelésről kötelezően nyújtott tájékoztatáson túl, amely a Honlapon megtalálható lesz, az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Jogutód által kezelt, Érintettre vonatkozó személyes adatokról illetve a Jogutód által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

   Tájékoztatás kérése esetén a Jogutód a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

   2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

   Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni Jogutódtől. Törlési kérelem esetén a Jogutód minden esetben egyedi vizsgálatnak veti alá a kérelmet annak megállapítása céljából, hogy az Érintett kérelme teljesíthető-e. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Jogutód a szükséges időtartamig megőrzi.

   Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Jogutód zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

   A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti a Jogutód, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

   Ha a Jogutód az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

   3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

   Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Jogutód a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintett kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Jogutód a kérelmet megalapozottnak találja, úgy a, az adatkezelést megszünteti és az adatokat zárolja és a tiltakozásról és annak alapján tett intézkedésről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

   4. Jogelődnek az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása

   Az Érintett a korábban megadott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a Jogutód részére címzett, postai vagy elektronikus úton elküldött kérelmével. Ebben az esetben a nyilatkozó Érintett nevét és minden egyéb személyes adatát a Jogutód a nyilvántartásból haladéktalanul töröli, és részére a továbbiakban direkt marketing tartalmú levelet nem küld és a regisztrációval létrejött ügyfélkapcsolat a felek között megszűnik a nyilvántartásból való törléssel.

   5. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
   • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
   • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

   A Honlapon bárki számára elérhető a Jogutód Adatkezelési Nyilatkozat, mely részletes leírást tartalmaz az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a jogszabályi megfelelőségnek való megfelelőségről, mely bárki számára korlátozás nélkül hozzáférhető.

   Jogutód az adatbiztonság megőrzése érdekében megtesz minden olyan technikai intézkedést, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, biztosítva ezzel az Infotv. valamint egyéb titokvédelmi szabályoknak való megfelelést.

   Budapest, 2017. augusztus 31.
   Szallas.hu Kft. – e-Business Group Kft.